Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti webových stránek 

Knihovna Králíky se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových  stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových  stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb.,  o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších  zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové  stránky www.knihovnakraliky.cz 

Stav souladu 

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve  znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.12 .  2022. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou  – zpracovatelem těchto internetových stránek studiem wwworks s.r.o. 

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém  pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu  Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1. 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či  důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona  č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat  podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na  adresu: brandejsovakaterina@gmail.com. 

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování  žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby: Jméno: Kateřina Brandejsová 

Adresa: Velké nám. 273, Králíky 561 69 

Email: brandejsovakaterina@gmail.com 

Postup pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího  odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu 

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 

email: pristupnost@mvcr.cz